top of page

Programmi Ole Vastutustundlik

Berülliumi teaduse ja tehnoloogia ühing (BeST) ootab teid berülliumitoodete käitlemise programmi "Ole vastutustundlik". Veebisaidil tutvustatakse berülliumi tavapäraseid kasutusalasid ning antakse teavet ja juhised, et parandada töötajate ohutust berülliumi sisaldavate materjalide tootmisel ja töötlemisel. BeST esindab berülliumi peamisi ELi importijaid. "Ole vastutustundlik" programmi üksikasjaliku ingliskeelse versiooni leiate aadressilt www.berylliumsafety.eu.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST​

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Brüssel

Tel: +32 (0)2 213 74 20

E-post: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

MIS ON BERÜLLIUM?

Berüllium on looduslikult esinev element, mida ekstraheeritakse mineraalidest metalli kujul. Puhtal metalli kujul berülliumil on ebatavaliselt kõrge sulamistemperatuur ja see on kõigist tahketest keemiliselt stabiilsetest elementidest kõige kergem. Berüllium on kolmandiku võrra kergem kui alumiinium, kuid selle eritugevus on kuus korda terasest suurem.

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi
What is the most common use

MIS ON BERÜLLIUMI KÕIGE TAVALISEM KASUTUSALA?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Berülliumi kasutatakse kõige rohkem vase ja berülliumi (CuBe) metallisulamis, mis sisaldab berülliumi kuni 2%. Tootmises töödeldakse CuBe vorme tavaliselt varda, kangi, toru, plaadi ja riba kujul. Berülliumi sisaldavaid sulameid kasutatakse elektri- ja elektroonikaseadmetes, meditsiiniseadmetes, nafta ja maagaasi kaevandamisel, veealustes konstruktsioonides, plastvormides, rõhulülitites, õhusõidukites, lennundus- ja kosmosetööstuses, side- ja autotööstuses ning raskeseadmete tootmisel, mille puhul töökindlus ja pikk kasutusiga on kriitilise tähtsusega.

Potential Health Effects

BERÜLLIUMIGA KOKKUPUUTUMISE VÕIMALIKUD TERVISEMÕJUD

image005.png

Berülliumi sisaldavate materjalide töötlemine võib ohustada tervist, kui ei järgita ohutustavasid, eriti tolmu tekitavate protsesside korral. Õhus sisalduva berülliumi sissehingamine võib ülitundlikel inimestel põhjustada tõsist kopsuhaigust, mis võib lõppeda surmaga.

Berülliumi sisaldavate toodete tootjad ja edasimüüjad koostavad ohutuskaardid (SDS), toote teabelehed (PIS) või ohutusteabelehed (SIS), milles antakse täiendavaid tervise-, ohutus- ja keskkonnaalaseid juhiseid, mis tuleb enne berülliumi sisaldavate materjalidega töötamist läbi lugeda ja selgeks teha.

BWPM

BERÜLLIUMIGA KOKKUPUUTUVATE TÖÖTAJATE KAITSE

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Toimingutel, mis tekitavad õhku berülliumitolmu või -auru, peab kokkupuudet ainega ohjama, näiteks kohaliku väljatõmbeventilatsiooni abil. Töötaja kokkupuude ohtlike ainete piirnormidega töökeskkonnas ei ole nähtav ja selleks peab tööstushügieenik või mõni muu kvalifitseeritud töötervishoiu ja -ohutuse spetsialist võtma õhuproove, et võrrelda neid kehtivate ohtlike ainete piirnormidega töökeskkonnas.

BeSTi "Ole vastutustundlik" programmi keskmes on berülliumiga kokkupuutuvate töötajate kaitsemudel (Beryllium Worker Protection Model, BWPM), mis põhineb kaheksal elemendil, mida peaksid ühtviisi kasutama nii juhatus kui töötajad.

Kaitsemudel

                           

                 Hoidke berüllium kopsudest eemal         Hoidke tööpiirkonnad puhtad

                           

                           

                 Ärge laske berülliumil nahaga                  Ärge laske berülliumil riietega                         kokku puutuda                                            kokku puutuda

                         

                 Hoidke berüllium selle allika juures          Hoidke berüllium tööpiirkonnas

                         

                           

                  Hoidke berüllium tehases                          Kindlustage, et töötajad on

                                                                                       ette valmistatud

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

On arusaadav, et see mudel ei ole kõigile sobiv lähenemisviis ja et lõppkasutajad võivad vajada töökohal kogu mudelit või ainult osa sellest. Mudeli edu näitab, et erakordselt hea berülliumiohutuse saab saavutada siis, kui tootmisjuhtkond võtab vastutuse turvalisuse tagamise eest, berülliumiga kokku puutuvate töötajate kaitsemudelit kasutatakse rangelt ja töötajaid kaasatakse aktiivselt.

Controlling Workplace Exposures

TÖÖKESKKONNAS BERÜLLIUMIGA KOKKUPUUTE OHJAMINE

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

BWPM pakub kasulikke juhiseid ja teavet nende rajatiste töödejuhatajatele, kus töötajad käitlevad berülliumi sisaldavaid materjale nii, et tekivad õhus lenduvad osakesed. Mudeliga julgustatakse kasutama töötajate võimaliku kokkupuute ohjamiseks häid inseneri- ja töötavasid, sealhulgas isikukaitsevahendeid. Berülliumi tööpiirkondade puhtuse pidamiseks ja berülliumiosakeste kopsudest, nahalt, riietelt eemal ning tööprotsessis, tööpiirkonnas ja tehases hoidmiseks on vajalik hinnata ja rakendada vastavalt vajadusele kokkupuute ohjemeetmeid, et tolmu eraldumist ja hajumist piirata. Töötajad peavad saama ohutute töökordade alase väljaõppe.

Peamised kokkupuute vähendamise vahendid on tehniline kontroll ja töökoha nähtavalt puhtana hoidmine. Õhus lenduvate osakeste tekke ohjamiseks on sageli tõhusad vahendid kohalik väljatõmbeventilatsiooni, protsessi isoleerimine ja märgtöötlus. Võib olla vajalik kasutada isikukaitsevahendeid nagu respiraatorit, kindaid, kaitseriietust ja kingakatteid.

Veebilehel www.berylliumsafety.eu, on BeST kättesaadavaks teinud kokkupuuteallikate tööriista, milles käsitletakse võimalikke ohte tootmisliikide kaupa ja antakse juhiseid konkreetsete tootmisprobleemide kohta. Tööriist sisaldab ka töötajate koolitusabivahendeid.

Medical Surveillance of Workers
OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

TÖÖTAJATE MEDITSIINILINE JÄRELEVALVE

Tööandjad peavad järgima töötervishoiu järelevalve osas asjakohaste liikmesriikide kehtestatud nõudeid. BeST soovitab siiski kõiki töötajaid, kellel on berülliumiga kokkupuutumise tunnuseid või sümptomeid, lasta hinnata kroonilistele kopsuhaigustele spetsialiseerunud arstil. Sümptomid võivad olla õhupuudus, seletamatu köha, väsimus, kaalulangus, palavik ja öine higistamine. Euroopa riigid on määranud tööohutuse ja töötervishoiu teabekeskused, mis on tavaliselt pädevad riiklikud asutused. Riiklike teabekeskuste loend on saadaval meie ingliskeelsel saidil.

Uses, Benefits and Critical Applications

BERÜLLIUMI KASUTAMINE, EELISED JA KRIITILISED RAKENDUSED

strip after pressed-1.jpg

Tänu oma võrreldamatule omaduste kombinatsioonile on berülliumist ja berülliumi sisaldavatest materjalidest saanud olulised materjalid paljudes kaubanduslikes ja riiklikes rakendustes. Materjalid toovad ühiskonnale ületamatut kasu ja neid peetakse ainsaks võimalikuks valikuks kriitilistes rakendustes, mille puhul ei saa lubada läbi kukkumist. Berüllium on ELile kriitilise tähtsusega tooraine ja on kantud ELi kriitlise tähtsusega toorainete nimekirja alates selle esmakordsest avaldamisest 2011. aastal.

bottom of page